استراتژی های گردشگری پایدار استراتژی های مقصد

توسعه بوم گردی و حفاظت از لاک پشت های دریا در سورینام و گویانا فرانسه

کارفرما: WWF

WWF مسئول برنامه حفاظت عمومی بین المللی برای منطقه کارائیب است که دارای دو برنامه مداخله عمده است: حفاظت مستقیم از لاک پشت ها و ارتقای دانش و آموزش عمومی.
بوم گردی یکی از ابزارهای پایدار برای آموزش جامع موثر در برابر ساکنین محلی و گردشگران خارجی است.
دامنه این کار شامل مطالعه بازار، تعریف یک استراتژی جهانی بوم گردی مبتنی بر لاک پشت های دریایی (تم ها، سرزمین ها، فعالیت ها، بسته ها، مدیریت عمومی، اقامت) و یک طرح عملی (برنامه ریزی، ابزار بازاریابی، چارچوب قانونی) بود.

استراتژی توسعه بوم گردی در ماریتانیا

کارفرما: وزارت گردشگری ماریتانیاAFD/

مأموریت Horwath HTL تعریف و اجرای برنامه یکپارچه برای توسعه بوم گردی در مارتانیا بود. پس از یک مطالعه ی دقیق بر روی پیشنهادهای گردشگری و نیاز، Horwath HTL برنامه ای جهانی را پیشنهاد داد:

  • برنامه بازاریابی برای حامیان خصوصی و عمومی در ماریتانیا
  • اجرای یک برنامه عملیاتی توسعه مجدد گردشگری برای سال 2009، از جمله اقدامات عملیاتی
  • یک برنامه آموزشی: چارچوب جامع، آموزش مربیان و غیره
  • ساخت لژ های بومی در پارک های ملی
  • امکانات پذیرش در پارک ها

ارتباط با ما

از طریق ایمیل: welcome@newabc.me
از طریق تلفن: +98 21 4800 9109