تماس

        یورگن شارکوزی مدیر عامل Jurgen.scharkosi@newabc.me   مهتا عبدی پور دستیار مدیر Mahta.abdipour@newabc.me آدرس (QR Code):