توسعه استراتژی تجاری و بازاریابی


تغییر موضع محصولات

بررسی مقصد و موقعیت استراتژیک، جزیره رئونیون، فرانسه

کارفرما: کمیته گردشگری منطقه ای جزیره رونیون

Horwath HTL یک بررسی در مورد “جزایر وانیل” را از طریق بررسی مشتریان فعلی، ارزیابی انگیزه های آنان و شیوه های ارائه آفرهای جزیره و غیره انجام داده است.
سپس موقعیت استراتژیک را در هر بازار برای جزیره La Reunion ، یا به عنوان مقصد مجزا و یا در ترکیب با جزایر دیگر، پیشنهاد کردیم.

 


استراتژی های برند

توسعه نام تجاری گردشگری منطقه ای، PACA، فرانسه

کارفرما: کمیته گردشگری منطقه ای پروانس آلپ-کوته دزور

Horwarth HTL به کمیته گردشگری منطقه ای PACA در تعریف جزء بازاریابی توسعه نام تجاری گردشگری منطقه ای کمک کرد.
این کمک بر مطالعات کیفی و کمی که بر روی بازارهای خارج از کشور انجام می شود (Ipsos)، بر پایه معیار مناطق قابل مقایسه و حسابرسی منابع، استوار است.

استراتژی برندینگ شهر زاگرب (کرواسی) با طرح ارتقاء در بازارهای بین المللی

کارفرما: هیئت گردشگری شهر زاگرب

هیئت گردشگری زاگرب با انگیزه های مثبتی در زمینه ترافیک گردشگری در طی بحران مالی شروع به ایجاد یک نام تجاری جدید برای گردشگری زاگرب و همچنین یک استراتژی ارتباطی متمرکز در بازارهای کلیدی کرده است.
وظیفه اصلی این پروژه این بود که متوجه شود که 5 بازار کلیدی و بازار داخلی به مقصد زاگرب به عنوان مقصد گردشگری به منظور مشخص کردن نقاط قوت رقابتی شهر و ایجاد استراتژی برندینگو طرح ارتباطات آینده بر اساس آنها، است.

ارتباط با ما

از طریق ایمیل: welcome@newabc.me
از طریق تلفن: +98 21 4800 9109