شرایط عمومی کسب و کار

شرایط عمومی باید برای تمام معاملات بین نیو ای بی سی و کارفرما اعمال شود و برای اجتناب از تردید باید به صورت جداگانه به هر دستورالعملی که توسط کارفرما به نیو ای بی سی داده می شود، انجام شود.
انتصاب باید (مگر آنکه به طور خاص توافق شده باشد) انحصاری باشد و در تاریخی که کارفرما دستورالعمل ما را به وسیله ی امضای یک نسخه از نامه دستورالعمل، تایید می کند، آغاز می شود و در غیر اینصورت و در صورت توافق ، حداقل دوازده ماه تعیین می شود که بعد از آن کارفرما اطلاعیه رسمی، 2 ماه پیشتر، ارائه خواهد داد.
قانون حاکم
شرایط عمومی و شرایط دستورالعمل باید مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، نیو ای بی سی و کارفرما تسلیم صلاحيت عام مراجع دادگستري جمهوری اسلامی ایران است.

عملکرد خدمات
نیو ای بی سی می بایست تمام مهارت ها و مراقبت های مورد نیاز برای ارائه ی خدمات تحت دستورالعمل را به کار گیرد و اگر مشخص شد که خدمات باید متفاوت باشند، به کارفرما اطلاع دهد. کارفرما و نیو ای بی سی هرگونه تغییرات در خدماتی که باید تحت دستورالعمل ارائه شود را به صورت کتبی تأیید می کنند.

انتصاب و قراداد فرعی
کارفرما با موافقت قبلی نیو ای بی سی حق واگذاری همه و یا قسمتی از سود و یا انتقال به هر صورتی که در دستورالعمل مورد تعهد واقع شده، را دارد و این موافقت نباید بی دلیل منع شود.
نیو ای بی سی حق بستن قردادهای فرعی برای بخش های مختلف سرویس ها از یک زمان تا زمان دیگر را دارد. در این صورت، نیو ای بی سی (مگر اینکه خلاف آن توافق شود) در مقابل کارفرما نسبت به موعد و عملکرد مناسب خدمات ، مسئول خواهد بود.

اطلاعات فراهم شده توسط کارفرما
کارفرما باید فوراً اطلاعاتی که مورد نیاز است یا از طرف نیو ای بی سی درخواست شده است را فراهم کند به این منظور که نیو ای بی سی قادر باشد خدمات را به طور مناسب ارائه دهد.
کارفرما می پذیرد که نیو ای سی باید به دقیق بودن، کافی بودن و هماهنگ بودن همه ی اطلاعات تأمین شده توسط کارفرما، اطمینان داشته باشد. نیو ای بی سی هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه اشتباهاتی که در اطلاعات ارائه شده توسط کارفرما باشد، نمی پذیرد. چه توسط کارفرما تهیه شده باشد یا توسط شخص ثالث، چه توسط شخص ثالث به نیو ای بی سی فرستاده شده باشد یا خیر.
به جز مواقعی که توسط قانون یا اداره ی مسئول به خصوص یا در مواردی که کارفرما از این قبیل حقوق را به صورت کتبی لغو کرده است، تمام اطلاعات محرمانه ارائه شده توسط کارفرما بایستی توسط نیو ای بی سی محرمانه نگهداری شود.
نیو ای بی سی باید اطمینان حاصل کند که تمام افراد استخدام شده یا درحال کار تحت نظارت برای عملکرد خدمات، موکداً تمام اطلاعات ارائه شده توسط کارفرما به نیو ای بی سی را محرمانه حفظ می کنند.
تمام اطلاعات محرمانه ارئه شده توسط کارفرما، به درخواست او بازگردانده، نابود و یا پاک می شوند. نیو ای بی سی حق حفظ یک نسخه از اطلاعات محرمانه را برای انطباق با الزامات یا تعهدات حرفه ای، قانونی یا الزامات، را برای خود قائل می شود (و همیشه به وظیفه ی خود که محرمانه نگه داشتن چنین اطلاعاتی است، عمل می کند).

اطلاعات ارائه شده توسط نیو ای بی سی
حق کپی رایت تمام موارد تهیه شده توسط نیو ای بی سی و ارائه شده به کارفرما یا با در غیر اینصورت موارد تهیه شده در جریان اجرای خدمات، باید برای نیو ای بی سی محفوظ بماند. هیچ بخشی از هیچ گزارش، سند و یا نشری نباید در هر شکل یا هر وسیله ای یا در هر پایگاه داده یا سیستم بازیابی یا به هر نحوی، بدون اجازه کتبی نیو ای بی سی، تکثیر، انتقال یا افشا شود.
تمام اطلاعات و مشاوره های ارائه شده توسط نیو ای بی سی به کارفرما برای استفاده ی تنها کارفرما است و تنها برای یک منظور که در رابطه با خدمات است، ارائه شده است.

مسئولیت های شخص ثالث
کارفرما تأیید می کند که نیو ای بی سی، به جز درباره ی قراردادهای فرعی بسته شده توسط نیو ای بی سی، عملکرد، کار و یا محصولات دیگران را تضمین نمی کند و نیو ای بی سی مسئولیت بازرسی و نظارت بر اجرای عملکرد، کار و یا محصولات را بر عهده ندارد. این مقررات در مواردی که عملکرد، کار و یا محصولات دیگران برای خدمات ارائه شده توسط نیو ای بی سی غیرمنتظره و یا اجتناب ناپذیر باشد هم برداشته نمی شوند.
در غیر این صورت مگر اینکه به صورت کتبی توافق شود که این شرایط و قوانین کلی کسب و کار یا خدمات ارائه شده به موجب دستورالعمل به طور مستقیم یا غیر مستقیم به هیچ وجه منافعی برای شخص ثالث در پی ندارد ( به استتثنای موارد خاص ارائه شده به کارمندان و قراردادهای فرعی نیو ای بی سی). مسئولیت نیو ای بی سی به یک شخص ثالث شدیداً رد می شود.

تأخیر
در مواردی که خارج ازکنترل نیو ای بی سی موجب تأخیر در عملکرد خدمات می شوند، کارفرما نباید نیو ای بی سی را مسئول این تأخیر بداند.

پرداخت اجرت کار، هزینه ها و مخارج
پرداخت اجرت خدمات می بایست محاسبه و تعیین شود و در نامه ی دستورالعمل یا هر نوع دیگری که مورد توافق نیو ای بی سی و کار فرما است، درج شود.
کارفرما تمام هزینه های مخارج و بازپرداخت های انجام شده از طرف نیو ای بی سی همانطور که مشخص شده، یا برمبنای موارد مندرج در نامه ی دستورالعمل یا هر نوع دیگری که توسط کارفرما و نیو ای بی سی مورد توافق قرار گرفته است را پرداخت می کند. پروازهایی که بیش از 4 ساعت طول می کشند باید در بیزنس کلاس یا معادل آن رزرو شوند.
همه ی موارد مربوط به هزینه ها و بازپرداخت ها شامل مالیات بر ارزش افزوده یا هر مالیات مشابهی که بر روی خرید اعمال می شود، است. هر نوع مالیات بر ارزش افزوده ای که بر اجرت کار و هزینه های نیو ای بی سی اعمال شود توسط کارفرما پرداخت می شود.
هزینه ی معاملات ما پس از اتمام تمام مراحل قانونی در ارتباط با انتقال مالکیت تمام یا بخشی از اموال که موضوع این دستورالعمل به شرایط زیر است، پرداخت می شود:
در صورتی که صورتحساب ها 28 روز پس از ارسال، به طور کامل پرداخت نشوند، نیو ای بی سی حق دریافت سود مقدار پرداخت نشده به میزان 2% روزانه، را دارد.

فسخ
هرکدام از طرفین می تواند نامه دستورالعمل را فسخ کند در صورتی که طرف دیگر نتواند نقض مادی یا مداوم هر یک از شرایط دستورالعمل را ظرف 14 روز پس از ارائه یک اطلاعیه کتبی که شرح جزییاتی است که موجب نقض مادی یا مداوم می شود، رفع کند.
در صورت فسخ این دستورالعمل، هزینه ی تمام سرویس های ارائه شده تا آن زمان، طبق ماده ی 4-9، به نیو ای بی سی پرداخت شود.

مسئولیت ها
مسئولیت نیو ای بی سی در مقابل کارفرما برای جبران و پرداخت ضرر و خسارات وارده محدود به مسئولیت های مستقیم این شرکت می شود و بر مبنای اینکه تمام شخص ثالث های دیگر، که توسط کارفرما استخدام می شوند، آگاه باشند که تعهدات قراردادی، که آسان تر از این ماده نیست، در مورد عملکرد خدماتشان در ارتباط با دستورالعمل، دارند و باید در نظر گرفته شود که برای عادلانه و منصف بودن، به نسبت مسئولیتشان باید ضرر و خسارت وارده را جبران کنند.
مگر اینکه در غیر این صورت مسئولیت نیو ای بی سی در مقابل کارفرما برای ضرر و خسارت در مورد هرنوع دستورالعمل، باوجود مقررات بند فوق، در هر صورت محدود به مجموع تمام هزینه های حرفه ای در طول مدت یک سال تقویم تحت این توافقنامه باشد.
در صورتی که در نهایت و به صورت قانونی معلوم شود که بخاطر تقلب، کوتاهی قصدی و احمال از طرف کارفرما، نیو ای بی سی ضرری متحمل شده است ، کارفرما توافق می کند که مسئولیت تمام اقدامات، ادعاها، پرونده، ضرر، زیان و هزینه هر چه و هر کجا که به هر نحوی مربوط به دستوالعمل و یا خدمات است را می پذیرد.
تا زمانی که این تفاهم نامه کتباً صورت نگرفته و ثبت نشده، نیو ای بی سی هیچ مسئولیت و هیچ وظیفه ای در مقابل کارفرما برای مسائل فراتر از موارد مورد توافق ندارد.
کارفرما تأیید می کند که هر عمل، ادعا یا پرونده که ناشی از خدمات ارائه شده تحت دستوالعمل است، مستقیماً به نیو ای بی سی برسد و کارکنان و قراردادهای فرعی بطور مستقیم یا غیر مستقیم درگیر نشوند.
بندهای فوق به مسئولیت مرگ یا صدمه شخصی که ناشی از سهل انگاری است، اعمال نمی شود، که مسئولیت آن بدون محدودیت است.

رویه حل و فصل شکایات
کارفرما موافقت می کند که هیچ عمل و اقدامی قبل از اینکه شکایت مربوطه ی خود را به نیو ای بی سی تحویل دهد، علیه نیو ای بی سی انجام نخواهد شد.

خدمات آنلاین
نیو ای بی سی می تواند به منظور تسهیل ارائه ی خدمات و/یا ارتباط عمومی با کارفرما، سیستم های الکترونیکی و/یا نرم افزار از یک زمان تا زمان دیگر تهیه کند و/ یا پیشنهاد دهد که طبق شرایط و ضوابط غالب آن زمان تهیه و توسط نیو ای بی سی ارائه می شوند.

جداسازی
هر مقرری از دستورالعمل، از جمله هر مقرراتی که در شرایط عمومی وجود دارد که توسط هر مقام صلاحیتدار یا دادگاه غیرقابل اعمال و باطل باشد، تا حد نامعتبر بودن یا غیر قابل اعمال بودن، قابل جدا شدن است و بر سایر مقررات دستورالعمل و شرایط عمومی تأثیر نخواهد داشت.

تعاریف
«وابسته» : به معنی هر یک از شرکت های تابعه، شرکت های وابسته و هلدینگ و هر شرکت تابعه و وابسته این شرکت های هلدینگ و مدیران، افسران، کارمندان و عوامل آن است.
«کارفرما» : به معنای شخص، شرکت یا شرکتی است که در دستورالعمل به عنوان طرف نیازمند به خدمات ذکر شده است.
«نیو ای بی سی» : به معنی مفاهیم کسب و کار ماندگار نوین آسیا است که در ایران، تهران، خیابان ولیعصر، برج سایه ثبت شده است و همراه با جانشینان و اعضا و یا وابستگان آن که می توانند در دستورالعمل به عنوان ارائه دهندگان خدمات ذکر شوند.
«شرایط عمومی»: به معنی این شرایط و قوانین عمومی موضوع کسب و کار است و تمام اصلاحات باید با نیو ای بی سی مورد توافق قرار گیرد.
«دستورالعمل» : به معنی ملزومات کارفرما است که در توافقنامه بین نیو ای بی سی و کارفرما به صورت کتبی به صورت امضا شده توسط هر دو طرف به اجرا در می آید و یا کتباً به نحوی دیگر تایید شده و ملزومات کارفرما را مشخص می کند و باید شامل شود و جزئیات خدمات و هزینه ها و مخارج، همراه با آن شرایط عمومی و شرایط و / یا اسناد به صراحت در دستورالعمل ذکر شده است، که هر کدام به صورت کامل در آن خوانده می شود.
«برنامه» : به معنی، در صورت لزوم، هرگونه شرح از خدمات، هزینه ها، بازپرداخت ها، به صورت نامه، لیست یا هر نوع سند دیگر است.
«شرایط ویژه» : به معنی هر شرایطی است که به طور خاص در دستورالعمل قابل اجرا است و در صورت بروز اختلاف با شرایط عمومی، غالب خواهد شد.
«خدمات» : به معنای خدمات ارائه شده توسط نیو ای بی سی که در دستورالعمل و یا تغییرات و یا اصلاحات به طور مشخص نوشته شده است و توسط نیو ای بی سی مورد توافق قرار گرفته، است.
«موافقت شده توسط نیو ای بی سی» و «مورد رضایت نیو ای بی سی» به معنای توافقنامه کتبی نوشته شده توسط یک شخص مجاز در نیو ای بی سی (یا هر جانشین یا شخص تعیین شده).

ارتباط با ما

از طریق ایمیل: welcome@newabc.me
از طریق تلفن: +98 21 4800 9109